Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

Comunicat a la Sra. Neus MuntéLa Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC) ha adreçat a la Vicepresidenta del Govern i Consellera de Benestar Social, Neus Munté, una carta en la qual li recorda que les subvencions atorgades a les comunitats catalanes de l'exterior corresponents a l'any 2014 (67 entitats beneficiàries per un import de 800.000 euros) i 2015 (66 entitats beneficiàries per un import de 800.000 euros) no han estat abonades als beneficiaris llevat d'una bestreta del 20% de les subvencions de 2014. Això fa que siguin 1.440.000 euros el total del deute acumulat del Govern de Catalunya amb les comunitats catalanes de l'exterior.

La FIEC fa notar que, d’acord amb els criteris per a l’atorgament de subvencions en la Resolució de convocatòria, les despeses efectuades per les entitats beneficiàries entre les comunitats catalanes de l’exterior corresponien als períodes temporals entre 1er d’octubre de 2013 i 30 de setembre de 2014 i 1er d'octubre de 2014 i 30 de setembre de 2015. És a dir que es tracta, en tots els casos, de despeses en les quals ja han incorregut les entitats beneficiàries i que en aquests moments figuren, en molts casos, en la comptabilitat de les entitats com a factures pendents de pagament a proveïdors diversos o com a deutes contrets per les diverses entitats en forma de bestretes, crèdits o altres avançaments personals fins al cobrament de les quantitats esmentades.

Diverses entitats catalanes de l'exterior es troben en una situació financera límit que podria comportar el seu tancament o suspensió d'activitats si no es troba una solució ràpida a aquesta situació.