Home

Facebook de la FIEC

Eleccions al Parlament de Catalunya 2017

Campanya registre Gencat

Facebook treballar a l'exterior

Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior

Campanya registre Gencat

Vot electrònicUna noticia positiva però amb un resultat que no dependrà només de la bona voluntat del govern

El Govern català va aprovar la setmana passada la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei pel qual es regula el procediment de votació electrònica per als catalans residents a l’estranger, per tal de garantir el dret de vot dels catalans de l'exterior i superar els entrebancs que el sistema actual planteja a aquests ciutadans. Es tracta d'un compromís adquirit pel Govern després que en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya del passat 27 de setembre en que només 14.781 catalans residents a l’estranger (el 7,5%), dels 196.065 censats amb dret fer-ho, van votar a causa de les dificultats del sistema. Aquesta situació s'ha repetit en les convocatòries del 20-D (amb un 5, 9% de participació) i del 26-J 5 (amb un 7,5%). En tots els casos lluny de la participació d'entre el 27 i el 34% en les convocatòries anteriors a la reforma que va posar en marxa el denominat 'voto rogado' l'any 2010.

L'Avantprojecte de llei es fonamenta amb les competències reconegudes a l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix la capacitat d'articular un règim electoral propi i, en conseqüència, de disposar d’una llei que reguli aspectes concrets o parcials del règim electoral, com és el cas del procediment de vot electrònic per als residents a l'estranger. Així, es tracta d’un avantprojecte de llei que regula exclusivament el sistema de votació electrònica, que serà complementària als altres sistemes de vot actual. La resta del procés electoral se seguirà regint per la normativa electoral estatal. El text del Govern defineix els principis que fonamenten la llei, el procediment de vot electrònic, el mecanisme d’identificació de l’elector a la plataforma de vot per Internet i l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics. La regulació del procés de vot electrònic preveu que, un cop es convoquin les eleccions al Parlament de Catalunya, els electors podran escollir votar per mitjans electrònics, i hauran de registrar-se en un portal específic i, un cop validada la identitat, es farà arribar a la persona electora les credencials per votar de manera segura.

La FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes) valora positivament que, finalment, es donin passos per superar el gravíssim dèficit democràtic que suposa l'existència del 'voto rogado' i la privació sistemàtica del seu dret de vot a més del 90% dels electors exterior a cada convocatòria. Volem això sí, cridar l'atenció del Govern i del Parlament de Catalunya sobre alguns aspectes d'aquesta Llei:

· Aquesta Llei es presenta com una llei situada en el marc de la vigent LOREG (Llei orgànica de règim electoral general). Per a poder aplicar-se necessitarà de la bona voluntat de col·laboració per part de la JEC (Junta Electoral Central) en tot allò que afecta a la transmissió de la informació electoral i al compliment de terminis i de l'OCE (Oficina del Censo Electoral) en el que es refereix a l'ús del cens electoral, el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). No contestem la voluntat del Govern de situar-se en l'estricte marc de la legislació espanyola vigent però creiem comprensible que expressem una certa desconfiança respecte de la 'bona voluntat' per part de les autoritats electoral espanyoles i, en particular, del Ministerio del Interior que poden impugnar aquesta llei davant el Tribunal Constitucional i/o dificultar-ne la seva aplicació.

· A nivell pràctic la nova llei implicaria que en l’imprès de sol·licitud del 'voto rogado' que rebin els electors s'inclogui una segona CTT (clau telemàtica) que permeti sol·licitar telemàticament l'accés a la nova plataforma de vot electrònic'. Quelcom que suposa un accés al Cens Electoral impossible sense la col·laboració plena de l'OCE. Es a dir que la llei catalana no aboleix el 'vot rogado' sinó que dóna una segona opció de vot i el votant català haurà d'optar per un sistema o altra. En conseqüència per a poder optar pel vot electrònic continua essent imprescindible que l'elector català de l'exterior estigui donat d'alta al consolat espanyol del seu país de residència com a resident permanent.

· A nivel tecnològic el Govern català ha contractat l'empresa SCYTL (líder mundial en sistemes de vot electrònic) i el projecte ha estat supervisat per l'AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya), el CESICAT i el Departament d'Exteriors. Cal ser conscients que no hi ha experiències similars arreu del món (només parcialment a França, Suïssa, Estònia) i que Catalunya es podria posicionar com a pionera a nivell mundial en vot electrònic.

· Cal fer notar que l’accés a la plataforma de vot electrònic ha de fer-de de forma segura i auditable per la qual cosa caldrà que el ciutadà català de l'exterior disposi d'un DNI electrònic, signatura electrònica o l'IDCAT (Identitat Digital) que és l'opció favorita del Govern En tots els casos és clar que caldrà, com sempre hem dit, una forta campanya prèvia perquè els residents exteriors disposin d'una identitat digital (quelcom molt minoritari entre els catalans de l'exterior en aquest moment). Sense aquesta identitat digital tota la iniciativa de vot electrònic córrer riscos d'esdevenir un fracàs.

· Finalment volem recordar que l'any 2014 el Govern català va posar en marxa el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior amb finalitats de millorar el coneixement estadístic sobre els catalans de l'exterior i que va servir de base per a la participació dels catalans de l'exterior, que així ho van desitjar, en el procés participatiu del 9N. Entenem que aquest Registre, tot i conservant prioritàriament les finalitat estadístiques per les que es va crear, hauria de configurar-se com alternativa al CERA (Cens Electoral de Residents Absents) si l'Estat impedeix la seva utilitzacióen futures convocatòries electorals o consultives no avalades per l'Estat. Per això caldria també que, des del Govern català, es faci una àmplia campanya institucional que fomenti el coneixement i la inscripció en aquest Registre que amb només 4.500 inscrits en l'actualitat està ben lluny de poder tenir cap paper significatiu ni com a instrument de coneixement ni com a alternativa al cens electoral en mans de l'Estat.

· El Govern català ha anunciat la seva intenció de fer una 'prova pilot' de la plataforma de vot electrònic abans que acabi l'any. Aquesta prova es farà utilitzant el Registre de Catalans i Catalanes Residents a l'Exterior. Estimem que això és una bona idea i recordem a totes les entitats catalanes i residents a l'exterior la conveniència de donar-se d'alta al Registre quan abans millor (http://afersexteriors.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/comunitats_catalanes_de_l_exterior/registre-de-catalans-i-catalanes-residents-a-lexterior ). Es un tràmit senzill i necessari.

Som Catalunya Exterior. També som Catalunya.