Notícies

La Oficina del Censo Electoral ha publicat les dades del Cens Electoral de Residents Absents (CERA) a 1er de març de 2016 que és el que s'utilitzarà en les eleccions al Congrés i al Senat convocades pel 26 de juny de 2016. El nombre d’inscrits catalans, majors de 18 anys i amb dret de vot en aquestes eleccions se situa en 205.906 (a reserva dels resultats de les reclamacions d'inclusió/exclusió). Això representa un augment de 7.076 votants respecte dels 198.830 inscrits que van tenir dret de vot en les eleccions generals del 20 de desembre de 2015.

Aquests increments són el producte de l'emigració continuada que coneix el nostre país. Aquestes xifres no tenen en compte el fet que molts catalans i espanyols residents a l’exterior no s’inscriuen als consolats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial.

Tots els catalans residents a l'exterior que tinguin nacionalitat espanyola i que estiguin inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) o a l’ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents) poden exercir el seu dret de vot en les eleccions al Congrés de Diputats i al Senat del 26 de juny de 2016 independentment del continent on visquin.

L’exercici del dret de vot es farà d'acord amb el següent procediment:

Eleccions 26 de Juny de 2016

Abans de les eleccions (electors CERA)

Si sou residents permanents en el vostre país d’acollida, comproveu que esteu inscrits en el CERA (Cens Electoral de Residents Absents). Cal posar-se en contacte amb el/la corresponent Consolat o Ambaixada per a tenir-ne confirmació. Tots els residents espanyols, majors de 18 anys, donats d'alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents absents, formen part automàticament del CERA.

Entre el 9 i el 16 de maig, convé assegurar-se al consolat  de que esteu inscrits al CERA consultant les llistes del cens electoral, comprovant que hi figureu i que les vostres dades són correctes. Si no hi sou o les dades són incorrectes, cal presentar la corresponent sol·licitud de modificació (Reclamació d’Inclusió) entre els dies 9 i 16 de maig. Aquestes reclamacions es fan directament al consolat o ambaixada, amb un imprès que us facilitaran, i es resolen en un termini màxim de 10 dies.

Si no esteu inscrits al consolat i sou residents temporals

Si sou residents temporals en el vostre país d’acollida i, en conseqüència, no us heu donat d’alta en el Registro de Matrícula Consular (RMC) com a residents permanents podeu, si no heu fet ja, donar-vos d’alta en el registre ERTA (Espanyols Residents Temporalment Absents). La sol·licitud s'ha de formular personalment en les oficines consulars o les seccions consulars de les ambaixades no més tard del 25è (vint-i-cinquè) dia posterior a la convocatòria del procés electoral, és a dir del 3 al 28 de maig. L'imprès de sol·licitud es pot trobar en els consolats i les seccions consulars d'ambaixades i al web del Ministeri d'Afers Exteriors i Cooperació espanyol http://www.exteriores.gob.es/Consulados/HAMBURGO/es/Consulado/Documents/CGHHFormularios/RMC+PERE-CERA/WEBModeloSolicitudInscripcionNOResidente.pdf

Si ja estàs inscrit com a resident temporal al registre ERTA des de fa, al menys, un any és possible que el Consolat t'exigeixi que t'inscriguis com a resident permanent.

Primera sol·licitud de Vot (‘voto rogado’)

US RECORDEM QUE EL PROCEDIMENT ELECTORAL EN VIGOR ES BASA EN EL DENOMINAT 'VOTO ROGADO' ES A DIR QUE L'ELECTOR HA DE SOL.LICITAR PREVIAMENT LES PAPERETES DE VOT A LA CORRESPONENT DELEGACIO PROVINCIAL DE LA JUNTA ELECTORAL I, NOMES EN SEGONA INSTANCIA, UN COP REBUDA LA DOCUMENTACIO ELECTORAL, POT EXERCIR EL SEU VOT.

Els electors inscrits al CERA que vulguin exercir el seu dret de vot han de formular per correu o per fax, no més tard del 6 de juny, la sol·licitud de vot adreçada a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, omplint un imprès oficial que els hi serà enviat al domicili que figura en el CERA a tots els inscrits en el cens. Això no impedeix poder obtenir aquest imprès de sol·licitud de vot, que estarà  disponible des del dia posterior a la convocatòria de les eleccions, en les dependències consulars o per via telemàtica a ambaixades, consolats o webs ministerials.

El podeu descarregar des de:

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiEstasEnElExtranjero/Documents/impresos%20solicitud%20vxc%20CERA.ECG2016.DESCARGA%20%2826jun%29_CATAL_%202.pdf

Els electors hauran d'enviar la sol·licitud de vot i incloure, juntament amb l'imprès de sol·licitud de vot, una fotocòpia del passaport o del DNI, expedits por autoritats espanyoles o be la certificació de nacionalitat o d'inscripció en el Registro de Matrícula Consular, expedides pel Consolat d'Espanya en el país de residència.

Alternativament al fax i correu ordinari, en aquestes  eleccions es podrà utilitzar, per primera vegada, un sistema de ‘ruego de voto por internet’ que és, en principi, el més ràpid i eficaç. Si voleu sol·licitar el vostre vot d’aquesta manera teniu dues opcions:

– Per internet amb certificat electrònic. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736284182&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout&lang=es_ES mitjançant un certificat electrònic reconegut associat al teu Documento Nacional de Identidad (DNI).

– Per internet amb la clau de tramitació telemàtica (CTT) que rebéreu per correu postal al domicili d’inscripció. Accedint al tràmit “Solicitud voto CERA” a la direcció https://sede.ine.gob.es/votoCorreoCera/?lang=es_ES amb la CTT, caldrà seguir les instruccions i adjuntar un fitxer amb UN d’aquests documents: DNI, passaport, certificat de nacionalitat espanyola o certificat d’inscripció consular.

Recepció de la documentació electoral

Un cop la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral hagi rebut la sol·licitud de vot, procedirà a enviar a la direcció especificada per l'elector la documentació següent:

  • Paperetes de votació
  • Sobre de votació
  • Dos certificats idèntics d'estar inscrit en el Cens Electoral de Residents Absents i un sobre en el que ha de figurar la direcció de la Junta Electoral competent.
  • Un sobre amb la direcció de l'Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica on l'elector està inscrit.

Aquests documents s'enviaran al sol·licitant por correu certificat fins el 6 de juny, inclòs, si no hi ha impugnacions sobre la proclamació de cap candidatura, o fins el 14 de juny, si s'hagués impugnat la proclamació d'alguna candidatura.

L’estat de la tramitació de les sol·licituds de vot per correu es pot consultar online en la ‘Sede electrónica del  Instituto Nacional de Estadística’:

https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254735541953&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout

En aquestes eleccions al Congrés de Diputats i Senat de 2016 són tres les vies per a poder exercir el vot:

  • Vot por correu adreçat a ambaixades i consolats (electors CERA)

Els electors inscrits al CERA que optin per exercir per correu el seu dret de vot, han d'incloure en el sobre adreçat a l'Oficina Consular en la que estiguin inscrits, el sobre de votació amb la papereta i el certificat d’inscripció en el CERA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a l’Oficina Consular o Secció Consular de la Missió Diplomàtica a la que l’elector estigui adscrit, por correu certificat no més tard del 21 de juny.

  • Vot en urna (electors CERA)

Els que vulguin votar en urna, hauran de presentar personalment els sobres i documents mencionats en el punt anterior, a les Oficines o Seccions Consulars que els hi corresponguin per inscripció o en els llocs que se’ls hi assigni per aquest procés electoral, entre el 22 i el 24 de juny.

  • IMPORTANT: No és possible pels electors inscrits al CERA l’enviament per correu del vot a la Junta Electoral Provincial

La possibilitat, vigent en eleccions anteriors a 2012, de poder enviar els sobres i documents directament a les corresponents Delegacions de la Junta Electoral Provincial ha estat suprimida. A les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 i 2015 es van anular milers de vots de persones que per inèrcia d’anteriors processos electorals van enviar el seu vot a la seva Junta Electoral Provincial. Si us plau, recordeu que aquesta possibilitat ha estat suprimida.

  • Vot por correu adreçat a la mesa electoral d’origen (electors ERTA)

Si ets elector ERTA, un cop rebuda la documentació en el teu domicili, has de votar per correu (no pots votar en urna), enviant el sobre amb la papereta de vot i el certificat d’inscripció en el ERTA, fotocòpia del passaport o del DNI expedits per les autoritats espanyoles o, sinó, certificació de nacionalitat o certificació d’inscripció en el Registro de Matrícula Consular expedides pel Consolat d’Espanya en el país de residència i enviar-ho tot en el sobre adreçat a la mesa electoral de la teva circumscripció a Catalunya, per correu certificat, fins el 21 de juny (inclòs).

Electors del CERA temporalment a Espanya

Si algun elector del CERA es troba temporalment a Espanya durant aquest procés electoral, podrà sol·licitar (a l’igual que els residents a Espanya) el vot por correu a partir de la data de la convocatòria fins el dia 16 de juny (inclòs), sense que això impliqui la baixa en el CERA. A aquest efecte, haurà de complimentar una sol·licitud disponible en qualsevol oficina de Correus d’Espanya i adreçar-la a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral de la seva província d’inscripció. Els electors hauran de signar la sol·licitud i comprovar que el funcionari de Correus posa la data i el segell corresponent. Un cop rebuda la documentació electoral en la direcció d’Espanya indicada a la sol·licitud, l’elector enviarà el seu vot por correu certificat, no més tard del dia 22 de juny. Aquests electors no podran votar personalment en la mesa electoral.

Electors residents a l’exterior que no s’hagin inscrit ni al CERA ni a l’ERTA

Si no esteu inscrits ni al CERA ni a l’ERTA i no voleu fer-ho, aleshores compteu, a tots els efectes, com a ciutadà empadronat a Catalunya. Podreu exercir el vostre dret de vot presencialment (desplaçant-vos a Catalunya el dia de les eleccions) o exercint el Vot anticipat per correu del 6 al 22 de juny, adreçant-vos a qualsevol oficina de correus de l’Estat espanyol per tal d’obtenir l'imprès de sol·licitud de vot que haurà de lliurar a la mateixa oficina. Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de correus en notifiquen la presentació a l'Oficina del Cens Electoral de tal manera que el sol·licitant perd el dret de vot presencial el dia de les eleccions. L'Oficina del Cens Electoral envia la documentació electoral corresponent per correu certificat al domicili (a Catalunya) indicat per l'interessat, entre el 6 i el 19 de juny. La documentació facilitada inclou el sobre adreçat a la mesa electoral que  correspongui a l'interessat on haurà d'introduir la documentació corresponent i enviar-la com a màxim abans del 22 de juny.

Mail d'informació on podeu consultar tots els dubtes: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.